Kemuri test sigfox

Testing


API

https://stream.api.mksmart.org/a08457bb-52c3-4b06-807f-2fb60c0657b8


Stream API: